ridder.punt.nl
Zee visserij vissersschepen en vis
Allerlei
 

 
 
Klik voor het foto - album 
 
 
Of klik de afbeeldingen onder
  
Noordzee          Bries
 
Vissig                Vangst vd dag
 
Koud weer       De Riddervloot
 
Warmer ?        Haai en Walvis
 
Engels                    Funny's
 
Kustwacht               Alaska
 
Russisch                  Duits
 
Hektrawlers          Japans
 
Arnemuiders       Wieringers
 
Texel                 Vlissingers
 
Spaans               Noors
 
Twinrig               Namibië
 
Vuurtorens         Zendschepen
 
Snörrevaad Noorwegen
 
 
 
Salvage of the "Tricolor"
 
 
Klik voor meer foto's
 
 
 
 
Klik voor bijzondere Vis
 
 
Tonijnen
 
Hektrawlers
 
Snappers
 
 
 
 
Belgische Visserschepen

Onestat Teller

Zoeken
Ziekelijke bemoeizucht !!
Ziekelijke bemoeizucht !!
Een keurige man uit Den Haag bezit al dertig jaar een stuk land en water bij de Nieuwkoopse Plassen. Vaak gaat hij ernaartoe met zijn gehandicapte kleinzoon. Aan het water heeft hij een vlonder om de jongen vanuit de rolstoel van het uitzicht te laten genieten. Vorig jaar begon het hout te rotten. Daarom liet de man de vlonder opknappen. Maar een paar dienstkloppers van de milieuafdeling op het gemeentehuis ontdekten dat het plateau 25 centimeter breder was geworden. Ze eisten dat de man het houten bouwwerkje weghaalde. Hij weigerde en vecht tot bij de Raad van State voor het levensgeluk van zijn kleinzoon.

Een eindje verderop probeert een cafébaas nieuwe klanten te trekken. Hij wil zijn aanlegsteiger verlengen, opdat er meer fluisterboten - op elektriciteit varende sloepen -kunnen aanleggen. De milieuautoriteiten eisten een 'ecologische toets'. De caféhouder moest 1.000 euro neertellen, maar vooruit. Toen brachten de ambtenaren extra eisen en voorschriften in stelling. De horecaondernemer heeft de vergunning nog steeds niet.

Deze voorbeelden raken de kern van de weerzin die in de CDA-fractie in de Tweede Kamer is ontstaan tegen de bureaucratie in natuurgebieden. Tegen de hypocrisie van milieuorganisaties, die het zelf niet zo nauw nemen met de regelgeving. En vooral: tegen de rigide toepassing van Europese ecologische richtlijnen, waardoor Nederland zichzelf op slot gooit.

CDA-kamerleden grossieren in lijsten van het kleine leed dat de natuurregels hebben veroorzaakt. In Friesland ligt de bouw van vierhonderd nieuwe huizen al drie jaar stil omdat foeragerende ganzen en smienten er last van zouden hebben. In de Achterhoek huisden vier (4!) vleermuizen in de spits van een kerktoren, waardoor het dorp feitelijk een bouwverbod kreeg opgelegd. In Zuid-Limburg lag de renovatie van een aantal woningen drie maanden op zijn gat uit respect voor een mussennestje.

'De overheid walst over de burgers heen,' oordeelt Rikus Jager, woordvoerder natuurbeleid van de CDA-fractie. Overijverig Nederland plaatst volgens hem in Brussel allerlei gebieden onder het regime van de Europese richtlijnen voor natuurbehoud. En vervolgens worden de richtlijnen ook nog eens rigide geïnterpreteerd.

Zo vertraagde de Raad van State de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam enorm. Weliswaar komt eenderde van de miljardeninvestering ten goede aan nieuwe natuur: zonder compenserende eco-maatregelen is tegenwoordig geen infra-project meer denkbaar. Maar de Raad van State maakte zich ongerust over de Waddenzee.

De Waddenzee? Ligt die niet 100 tot 200 kilometer verderop?
Jawel. Een studie wees uit dat de Tweede Maasvlakte de zeestromingen kon veranderen, al was het niet aannemelijk dat het ecosysteem van de Waddenzee daar iets van zou merken. De Europese Commissie sprak waardering uit voor het degelijke onderzoeksrapport. Maar de Raad van State viel over de term 'niet aannemelijk' en eiste een absolute garantie dat er géén gevolgen zijn. Die garantie kon natuurlijk niemand geven....

Jager vreest dat de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water voor nóg meer onheil gaat zorgen. Milieuambtenaren op de ministeries, provinciehuizen en gemeentekantoren willen zo veel mogelijk wateroppervlak in Brussel aanmelden als 'natuurlijk water' en niet als 'sterk veranderend water'. Het gevolg zal zijn dat straks voor elke woonboot dure maatregelen moeten worden getroffen om de veronderstelde milieuschade te compenseren.

'Nederland,' zegt Jager, 'moet je zien als een dunbevolkte stad met boerenland en een paar aardige parken.' Maar de bureaucraten definiëren het als een ecologisch heiligdom. 'Het land is gebouwd langs de monding van de Schelde, de Rijn en de Eems. Economisch is het volstrekt begrijpelijk dat zich juist hier mensen vestigen. Maar de Europese Unie verheft de deltagebieden tot estuaria, waar regels gelden die de bedrijvigheid en het woongenot van miljoenen mensen aantasten. Zo bereikt Brussel dat burgers het milieubeleid (terecht) haten.'

Nederland wil de Eemsmond in Brussel voordragen als Flora en Fauna Habitat. De Duitsers peinzen er niet over, zegt Jager. Ze houden evenveel van de natuur als de Nederlanders, maar realiseren zich de economische consequenties. Via de haven van Emden brengt Volkswagen honderdduizenden auto' s naar de Amerikaanse markt. Jager: 'Zulke grote belangen laat je niet door een habitatrichtlijn in de war sturen.'

Volgens Jager is de biodiversiteit in Europa nergens zo groot als in Nederland. Juist het menselijk ingrijpen zorgde voor variatie in planten en dieren. Maar het natuurbeleid legt menselijke activiteiten aan banden en is daardoor vaak contraproductief.

Vroeger zat in de Nieuwkoopse Plassen per hectare wateroppervlak 550 kilo vis. Nu is dat nog maar 150 kilo. Het waterschap stort ijzerchloride in de plassen om fosfaatvorming tegen te gaan. Dat is een regelrechte bedreiging voor de visstand. Jager: 'Het water is voor de natuur veel te schoon geworden. Zelfs de natuurlijke aanmaak van fosfaten en nitraten wordt afgebroken.'

Traditionele rietsnijders vormden het landschap. Maar tegenwoordig laten de natuurbeschermers liever alles groeien, waardoor een bosgebied dreigt te ontstaan. Ze plaggen nu de verzuurde bovenlaag van de rietlanden af. En waar blijft de smurrie?

Vele duizenden kubieke meters zijn achter de oeverbeschoeiing gestort. Bij een flinke storm spoelt alles weer uit naar de plassen. Het water moet dan weer worden gezuiverd. Zo wordt subsidie (lees:belasting)geld rondgepompt. Deze lente probeerden de beheerders met een kraan de blubber af te voeren. Maar het gevaarte zakte weg in de modder. In het gebied dat op gezag van de natuurbeschermers voor iedereen is afgesloten, moest toen een reusachtige installatie van de firma Mammoet binnenvaren om de kraan uit het moeras te hijsen.

'Dit keer was een ecologische toets niet nodig,' zegt Gustav Elkhuizen, gemeenteraadslid voor de Nieuwe Middenpartij in Nieuwkoop en adviseur van CDA-kamerlid Jager. Volgens beheerder Nelleke Woortman bestrijdt Natuurmonumenten nu de uitspoeling van bagger door met maaiafval de oeverbeschoeiing te versterken. 'Formeel zijn we in overtreding, maar we zijn in overleg met het waterschap en de provincie. De milieu-politie heb ik nog niet gesproken.'

Milieuridders

Schijnheilig zijn ook de "educatieve eco-projecten" die natuurorganisaties bedenken, met royale steun uit Brussel. Zo wil Natuurmonumenten in samenwerking met de gemeente het aantal bezoekers in het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen opvoeren van de huidige driehonderdduizend naar vijfhonderdduizend per jaar.

De hypocrisie van de milieuridders bleek ook tijdens de eerder dit jaar gehouden themadag Flora en Faunawet. Daar ging het over het 'zorgvuldig handelen' bij het opnieuw inrichten van natuurgebieden. Hoe moeten de natuurbeheerders handelen als ze grond afschrapen, een bosgebied veranderen of andere werkzaamheden uitvoeren die hinderlijk zijn voor de zeldzame planten en dieren ter plaatse?

In een land waar de opening van een nieuw stuk snelweg maandenlang wordt uitgesteld om enkele oeverzwaluwen ongestoord te laten broeden, mag je verwachten dat de natuurorganisaties onmiddellijk alle activiteiten staken zodra de rust van een Noorse woelmuis of een ander bedreigd diertje in het geding is. Maar uit documentatie blijkt dat Natuurmonumenten in zo'n geval aanbeveelt de zeldzame soorten desnoods te laten verdwijnen om 'dwingende redenen van openbaar belang'.

Het Plan van Aanpak: 'Maak het gebied ruim voor de uitvoering onaantrekkelijk en probeer het zo te houden. Wordt er toch een bijzondere soort tijdens de uitvoering gevonden, verplaats dan de vindplaats.' Natuurbeschermers die zeldzame soorten uit hun reservaten verwijderen, wie had dat ooit kunnen denken? Elkhuizen haalt zijn schouders op: 'Grove milieuovertredingen worden niet alleen door burgers begaan, maar ook door de vele milieuorganisaties.'

Minister Cees Veerman van Landbouw (CDA) is politiek verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Onlangs besloot hij de ontheffingsprocedures voor de Flora- en Faunawet te versoepelen. Eén kamsalamander of een paar korenwolfjes (die je voor een paar euro in de dierenwinkel kunt kopen) zullen een bouwproject niet meer torpederen. De minister wil het ruimer zien en propageert 'een leefgebiedbenadering'.

'Veerman probeert pragmatisch een uitweg te zoeken. Hij maakt nog geen haast met soepeler wetgeving,' zegt partijgenoot Rikus Jager. Hij vindt dat de Europese richtlijnen helderheid moeten verschaffen. 'Ze laten nu ruimte open voor interpretatie.' Dat leidt alleen maar tot juridisering. En tot ambtenaren die het zekere voor het onzekere nemen door meteen de straffe toepassing op te leggen.
 
bron : Democrates.net
 


Reacties

Ritselaar op 01-11-2005 00:27
Tja, heb hier maar3 woorden voor
 
 
OLD BOYS NETWORK
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Web/Foto links
 
 
 
 
De Schotse visserij
 
 
Hoezo geen vis ??
 
De Deense visserij
 
 
  Hoezo GEEN vis ??
 
 Klik en tel op
 
 
 
 
 
 
Tonijn Purse-Seiners
 
Visserij in de 3de Wereld
 
 
 
Schelpdier kwekerijen Z.A
 
Picassa visserij album
 
 
Foto - Links 2
 
 
 
 
Rubrieken Visserijnieuws
De Rubrieken
 

Olieprijs
 
Sponsor

Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl